دگر از زخمه غم هم پره از بیدادم

همره دل چو بر این زخمه زغم بر بادم

چنگ عشقم من و بر زخمه سازم چو هنوز

روزگاریست بر این نغمه پر از فریادم

جان همه زنده ز عشقیست خدایی مارا

که بر این عشق چنان تا به ابد دلشادم

من که شیرینم و بر تیشه فرهاد به زخم

به خدا بر دو جهان شهره هر قنادم

نقش هر بت کده و می کده و کعبه منم

چو به هر جرعه می تیشه هر فرهادم

بنده عشق منم چون به یکی نقطه خال

فتنه ها زیر و زبر کرد همه بنیادم

قصر آمال به می خانه چو بودش عمری

ساقی ام داد مرا جام سلامت بادم