در خرابات من و خواجه و جامی به کنار

عشق نامردی و رندی و دو چشمم همه تار

غزل بیتی و فال و چو یکی جام شراب

فصل ناکامی و رنج و چو همی چشم خمار

من و زردی رخ و پیرهنی چاک ز عشق

بر تنم سوز تب و ثرمه اشکم چو غبار

هر نفس ناله فریاد و فغان است مرا

همه این دیده مرا گشته چو بی یار و دیار

کردم ایثار چو آن چشمه عشقم همه عمر

جز جفا نقش ندیدم ز دل و دیده یار

بر چنین بزم مرا بوسه نوشی چو رواست

که اندرین بزم مرا هست چو جانم سر دار

چه کنم گر نکنم داد ز بیداد فلک

پیراهنم چاک و تنم خفته به هر زخمه تار