میان فوج مردگان می خلم

بی منت نگاهی که آزارم دهد

چه آرامند و صبور...

تنها دستی به نوازش خواهند

و شمعی برای یاد بادشان