از کتاب یادم کن امشب


 میخانه ات ای ساقی پر باد ز شهد ناب

                     مستان همه بر کرسی از ساقر و می بر خواب

هر کس که خورد جامی از لاله مژگانت

                               بر پرده این مژگان افتد چو بر آب و تاب

هر جا جگری سوزد بر آتش این سینه

                          بیدار نخواهد شد چون لاله به خون غرقاب

از تو همه این آتش ناب است و شرر انگیز

                         از خانه برون ساقی بر شور و شرر بشتاب

مهمان کنش ای ساقی بر باده نابی دل

                                مهمان خراباتم بر مسجد و بر مهراب

تا جلوه کند عشقی بر گوشه این مهراب

                       چون غنچه شکوفا باش بر دامن گل شاداب

شور افکن و دلکش باد میخانه ات ای ساقی

                            بر بوسه هر جامت دل را نشود سیراب