از کتاب یادم کن امشب


سر خوش از باده دوشین ره می خانه زدم

                           رو به می خانه و جامی دو سه پیمانه زدم

حرمت خانه عشاق شکستم همه مست

                                داغ این عشق چو بر سینه پروانه زدم

خبرت هست که بر حلقه زلفم شب و روز

                                 همه بر خون جگر طره دل شانه زدم

نه فلک بود مرا همدم و نه ساقی و عشق

                            بس که بر زخمه دل بوسه به پیمانه زدم

من درویش که بر کنج خراباتم و مست

                               چو به دامش به در افتم طمع دانه زدم

چو بر این شهر غریبم همه بیگانه ز من

                                   همه بر خانه خویشم در بیگانه زدم

چو مرا زخم زند سر خوشم از زخمه عشق

                            که بر این زخمه چنان بر در می خانه زدم