از کتاب شیدایی


خیز تا قصه این عشق به جنات بریم

                             این سفر نامه غم تا به خرابات بریم

خیز تا اشک شود نامه نویس من وتو

                           قاصدی نیست کزین فتنه مکافات بریم

مزرع دیده عجب سوخت به چوگان رخت

                      این همان معرکه باشد که به هیهات بریم

گر جهان نیک وبدش قسمت ما بود دمی

                        نغمه ای ساز که نایش به سماوات بریم

شب همه چشم و چراغ فلکش بر سر ما

                         تا کجا شرح دل خون همه سوغات بریم

واژگون گشت سپهر از خم مژگان تو وای

                            خیز تا بخت همایون چو به غایات بریم

نافه زلف تو راچشم و چراغ است به راه

                            خیز تا سجده بر آن دولت حاجات بریم