برای پسرم                                                 ازکتاب شیدایی
ای ماه شب تارم زیبنده و زیبایی
                       بر دیده من هر دم آیینه مینایی
رقاصۀ مهتابی بر دامن گل هر دم
                    ای زهره طنازم چون ماه تو یکتایی
بر ماه رخت دل را شوریده به شیدایی
                 رسوای جهانم من با این همه زیبایی
زشتم من و اما تو چون یوسف تابانی
                    ارزانی نامت باد یک عمر شکیبایی
بر لعل تو هر دم دل صد بوسه زند بر عشق
               یک لحظه نیاسایم از بس که تماشایی
بر نرگس خواب آلود فری و فریبایی
               بر ماه رخت گویی سریست مسیحایی
ای زهره شور انگیز بر شوق تو ام چندیست
           شاهم همه بر گردون با این همه شیدایی