نگارینا مرا یادی کن امشب

به جامی بوسه ای دادی کن امشب 

همه داد از دل بیدادم ای دل

به افسون دفع بیدادی کن امشب

به جانم آتشی افکنده شیرین

ز آتش یاد فرهادی کن امشب

کمین خاطرم امشب به دام است

به دامان صید صیادی کن امشب

چو بر یک ناوک مژ گان اسیرم

ز تیر غم تو فریادی کن امشب

عروس بخت من بر مسلخ عشق

هوای تیغ جلادی کن امشب

بر این دیوان بیا یادم کن امشب

بر آب دیده غمبادی کن امشب