در جهانی که بی رحم است و خشن 

من حقیقت عشق را پاس داشته ام

آیا این سزای من است که همه شب گوش بسپارم 

به همهمه قول های دلپذیر و فریبهای رنگارنگ

اگر چنین است نفرین بر عشق و نفرین به هر چه مقدس استه