از کتاب صدای سخن عشق


من در این شهر غریبم همه پتیاره پرست                                                                                

                            خم و خم خانه به سر ساقر و ساقی دم دست

گله بر زلف سیه  دیده نرگس سر شوق

                              همه وحشی صفت و باده و می بر کف دست

دل که از قائله چون لیلی وحشی سر مست

                                      چشم نر گس نگران از لب حتاله پرست

سر شوقم همه ارد ز یکی جرعه نوش

                                 یک دو سه جرعه دگرنوشم از آن در الست

من که هوشیار نیم زان لب دردی کش مست

                                       باده عشق مرا خوشتر از آن در الست

من در این شهر غریبم همه پتیاره پرست

                                می و میخانه و ساقی همه دیوانه و مست

گوشمالم همه داده دل پتیاره و پست

                                چون گرفته است مرا دامن ساقی بر دست