از کتاب یادم کن امشب


مژدگانی بده ای دل که دگر مسروری

                              ره به می خانه و بر چاره می مخموری

ای همه دردی و درمان و به یک بوسه شفا

                          مرغ خوش خوانی و بر طرف چمن پرشوری

همچو آتش ز غمت سوز و گدازم همه شب

                      تو که عمریست بر این چشمه ز غم مشهوری

شعله عشقی و بر سینه چنان آتش نار

                              چون دل انگیزترین زخمه به هر سنتوری

سر هر کوی و گذر ره چو بگیرند ز تو

                                با دل اهل و بر این زخمه نوازان جوری

من و تو چشمه عشقیم بر این وادی غم

                                 منظر آرای و مرا مونس و هم منثوری

من خرابات نشینم ز غمت هر شب و روز

                              همه پیداست که بر زخمه چرا ناسوری