از کتاب یادم کن امشببر این گردون مرا نام آوری کو

             که بر هم ریزدش یک لشکری کو

به تو گفتم بمیرم بر غم دل

                  تو گفتی دل بمیری دلبری کو

مرا بر کام تلخت نوشه دادی

                جز این نوشه مرا آن دیگری کو

مرا اهل دل و اهل نظر نیست

                تو گو بر دیده ام افسونگری کو

مرا بر حلقه مستان رهی نیست

               که بر این حلقه گو انگشتری کو

عنان از کف به در دادی دل من

                    بر این فرزانگی کَر و فری کو

دل از دیوانگی هرگز ننالد

               که چون دیوانه باشی کیفری کو