از کتاب یادم کن امشب


خنجر مژگان یارم دلنواز و دلنشین

                    قصد جانم می کند بر خنجر خود نازنین

تا مرا آرد به لب جانم به هر ناز و نواز

                  می برد بر زلف خود جانم به رب العالمین

نازمش یارم که ناز است و نغذ و نازنین

              یک جهان بر دام ماند چون شکاری بر کمین

بر شب تارم مرا گاهی چنان است و چنین

                  یار ما بر زلف مشکینش بُود هر طره چین

نیست بی روی رخش بزمی چنان بر خوان ما

              زلف معشوقی ندیدم اینچنینش خوشه چین

دل به داغ عشق و بر چشمک چرانی سوی یار

                چشم اختر هم بتابد از فروغش چون نگین

کام ما را بر شراب هجر تلخش می کند

                  این غزال از خال لعلش بر عذابم اینچنین