شمع مسکین دل افروز که سر کش باشی

                           همچو پروانه بر آتش خوش و بی غش باشی

شعله را سوزد و رقصد همه بر آتش عشق

                                همچو پروانه ز آتش تو منقش باشی

دل دیوانه به جز آتش و آب هیچ نزاد

                  همتی کن که بر اتش همه دلکش باشی

...................