از کتاب شیدایی


مژده ای دل که تو را بخت هما شد ددری

                        پرچم عشق و به سر تاج فری شد سفری

فال نیکو و همه بخت گران بر سر دوش

                            گل به گلزار شدش باعث خونین جگری

منم و کنج خرابات و گرفتار قفس

                          حاصل عمر شدش کنج قفس بی هنری

سینه بر آتش حداد و مرا سینه به خون

                    خواجه را خاطر عشقیست بر این عشوه گری

بر خرابات و مرا مست ز هر قول و غزل

                       سوز عشقیست بر این سینه ز هر حور پری

اشک و آهیست بر این سینه ز هر زخمه عشق

                            زیر این بار گران نیست به جز دربه دری

منم و ناله دلسوخته بر کنج قفس

                            که زند دم همه بر صوت که صاحبنظری