از کتاب شیدایی


آشیان سوختگان را غم پروازی نیست

                            پر پروازی اگر هست هم آوازی نیست

کاروان پیش و بر این قافله سالاری نیست

                     تخت شاهی و بر آن شاهد شهنازی نیست

گنه از چشم نظر باز من بی پرواست

                     که به سر شور و نه دل یاور دمسازی نیست

جز مزار غم و بر دیده من نقش کبود

                           به گمانم که دگر سوختنم سازی نیست

دم ز نای غم من قافیه می پردازد

                           که بر این نقش تو را قافیه پردازی نیست

دلکم گه سر نازی و گهی سوی نیاز

                           وه همان به که تو را صورت طنازی نیست

بلبلان را همه بر دار فلک در رقصند

                        چند و چون فلک ای مرغک من بازی نیست