از کتاب شیدایی


ما را دل و هم دیده ز دیدار جوان است

                          افسوس که این چرخه هنوزش دوران است

ما را هوس باده و می نیست که بر جان

                               آهیست که از دولت آن دیده روان است

قلاده عشقی همه بر گردنم آویخت

                             آن فتنه که بر هر نگهش نقش بتان است

هر چند مرا طالع نگون تاخت چپ و راست

                                  بر کیفر آن پای هنوزش به دوان است

اهریمن آتش که بر این سینه زبان است

                           می رقصد و پر کشمکش از جیفه آن است

بر نی بدم ای سینه که بر آه و فغانت

                           هر جا نگرم چشم جهان خواب خزان است

این کعبه عشقیست که بر دور طوافش

                          مشقیست که بر هر خط آن سر نهان است