از کتاب شیدایی


اهل دردان همه درد دل من می دانند

                               نازم این طایفه را بر تب دل بی دردند

چوبه یک ماتم پروانه یگریند به صبح

                                حیرتم بر دل خونین ز چه رو نا مردند

من به می خانه و این طایفه بر مسند خم

                          همگان مست بر این دار جهان می گردند

حرمت عشق ندانند که بر گردش چرخ

                            همچو پروانه بر این دامن سرکش گردند

دردمندم من و بر مکتب عشقم به نماز

                                 همه بر مکتب این عشق بلا گردانند

من بر این عشق بسازم همه افسانه خویش

                            چو بر این خط و نشانش همگان حیرانند

اهل دردان که زبان دل من می دانند

                                  بلبلانند که بر باغ جهان می خوانند