از کتاب صدای سخن عشق


یارب غم ما کو که ز غمنامه بمیریم

                         بر زخمه این دل چو به ویرانه بمیریم

آشفته و حیران ز خود افسانه بسازیم

                            وانگه همه بر ماتم افسانه بمیریم

بر آه جگرسوز و بر این پهنه گیتی

                       چون شمع بر این گردش پروانه بمیریم

ای دل دو سه پیمانه بنوش از سر مستی

                          تا باز بر این گوشه می خانه بمیریم

عهدیست میان من و ساقی که یک امشب

                    جان بر کف ومی بر لب و مستانه بمیریم

می آر مرا ساقی می خانه که امشب

                         ما را نه چراقیست که بر خانه بمیریم

تا هست بر این دیده دو سه جرعه اشکی

                          ساقی بفشان دیده و دردانه بمیریم