از کتاب یادم کن امشب


 به تیر طعنه امشب را اگر شامم سحر آید

                               دل خونین ما را هم چو بر غصه به سر آید

چو فریاد آورم هر دم بجوشد چشمه اشکم

                              که بر سیلاب خونینم همه نقشش نظر آید

مرا جان و دلی بخشد چو هر گه یاد ما آید

                                که بر گلزار دل هر دم گل و ریحان ثمر آید

چو بر نی سر خوش و دلکش بپیچم پای گیسویش

                                ز تاب جعد هر مویش همه جانم به در آید

چه خوش بر چشم خواب آلود بگیرم دامن زلفش

                           که چون بر شام گیسویش مرا صبحی دگر آید

مرا چون بی گل رویش نباشد چشمه جانی

                                     بسا بر دامن این تن هزاران ناله بر اید

مباد ای مرغک جانم به شر و شور دل سازی

                               که بر هر سوز و ساز آن تو را خون جگر آید