از کتاب شیدایی


آمد از تاب و تب دل همه جانم سر ناز

                            خوابم آشفت بر این آیه اعجاز و نیاز

پیرهنم چاک و مرا دامن چشمیست پر آب

                       کس بر این جوی روانم نشود سوی نماز

امشبم خون جگر می خورم و نغمه ساز

                      می نوازم دل غم دیده به هر سوز و گداز

من مگر مصلحت خویش به می خانه برم

                           که مرا جز لب جامی نشود محرم راز

غرقه اشکم و بر دامن من جوی روان

                       جز همین فتنه نبودش به جهانم دمساز

دگران را همه بر توسن بختیست سوار

                    سوی این بخت هنوزش دل و هم دیده دراز

مطربم گو که بر آرد ز فلک نغمه عشق

                         تا بگیرم همه داد خود از این شعبده باز