از کتاب یادم کن امشب


امشب ز چه رو دیده من سر به هوایی

                               در حسرتم ای دیده دمی نزد من آیی

ما را همه بر زخم برنجانی اگر باز

                                در حال بیایم که بر این زخمه شفایی

ای اشک بر این دیده مشین در پی مژگان

                                       کز خنجر آن بر تو رسد باز بلایی

بر آه سحر گه چو بنالد دل تنگم

                                      بر سینه خونین کنمت یاد کجایی

ترسم که در خانه گشایم همه بر مهر

                                     لیکن لب لعلت بگشایی به جدایی

آهسته به گوش فلک ای اشک بیاویز

                                    باشد که ز آن دیده شود باز هوایی

بیدار شو ای دیده از این پرده رویا

                                 ترسم که نباشد پس این پرده خدایی