از کتاب یادم کن امشب


شراب و ساقی و محراب ابرو

                       شمیم زلف یار و جعد گیسو

بده ساقی شراب نابم امشب

                        بود میل دلم بر چشم جادو

به جز بر جعد گیسویش نبینم

                   که چون بینم ز دیده گیرمش رو

نسیم مشک زلفش می برد هوش

                  که چشم دل بود بر چشم مهرو

به تیر غمزه نازش شدم صید

                         اگ چه مر غکم بر دام ابرو

دو صد فتنه مرا افتد بر این جان

                       چو گیرم دامن آن سرو دلجو

بر آب دیده شویم جام مینو

                   کشم خون جگر بر چشم و ابرو

دل از دلبر ننالد غیر جعدش

                      که پیرم کرده خال لعل هندو