از کتاب یادم کن امشب


تا مرا زخمه عشق است به می خانه بیا

                          نوش دارو شده بر زخمه و مستانه بیا

عمر یک روزه مرا مهلت فردایی نیست

                             تا مرا باز نفس مانده بر این خانه بیا

نازنینم همه بر ناز تو یک عمر به دام

                           دگر اکنون همه بر ناز و بر این دانه بیا

بر شب هجر چنان بلبل سرگشته منم

                             دامن افشان همه بر جلوه پروانه بیا

تب عشقت همه آرد به لبم جان آخر

                              تا گذارم همه جان بر لب پیمانه بیا

همه دل بسته چو بر طره دلبند تو دل

                              ای بنازم همه دل فاخر و فرزانه بیا

زخمه هجر مرا بوسه لعل تو شفاست

                            تا بر این بوسه شوم بر در جانانه بیا