از کتاب شیدایی


دوش یارم همه بر قصد قمار آمده بود

                     بر دل شب همه بر قصد شکار آمده بود

بر در خانه وبر نغمه عشق ومه و شوق

                         همه بر زخمه ساز و پی یار آمده بود

گرچه دیوانگی اش فتنه به جان بود مرا

                        همه بر نقش و نگار و به وقار آمده بود

ره به مینو وبر آن مست وبه یک غمزه شوخ

                         با منش یار به سنتور وبه تار آمده بود

عشقبازی وبر آن غزوه چه جای تب عشق

                     که طبیبم پی یک نسخه به دار آمده بود

تیشه عشق که افسانه شیرین خواهد

                    اینچنین کوه کنی پس به چه کار آمده بود

دوش یارم همه بر قصد دل آزاری من

                        نه به شبگردی وبر قصد شکار آمده بود