از کتاب شیدایی


از عشق تو ای دوست کجا دل شودش سیر

                                 از نقش جمال تو مرا بسته به زنجیر

سازم چو به سودای رخت قصر خیالم

                               هم شاه جهانی و همی آفت این پیر

پیرم چو به شبگردی یار آمده ام مست

                              شب نیست مرا مونس این ناله شبگیر

پروانه ام از عشق چناپن سوزم وسازم

                                    بر  دایره  عشقم  و بازیچه  تقدیر

بر طره گیسوی تو اش خیل جهانی

                                آموخته بر بندگی ات عشق به تحریر

بر نقطه خال لبت ای مرغ غزل خوان

                                    بر  بام  سماوات رود پیر زمین گیر

سیمای رخت نقش ضمیر است به هر ساز

                                   بی منت پیمانه و بی حاجت تصویر