از کتاب یادم کن امشب


من به غیر از تو ندارم به حرم یار دگر

                         بر خط وخال لبت نیست خریدار دگر

دل دیوانه پی سلسله مویت به عذاب

                         که مرا جز غم تو نیست دل آزار دگر

فوت آبم همه این عاشقی از دولت تو

                        می برم شور جوانی چو به دیدار دگر

ساز دل را همه کوک است به هر نغمه سوز

                      که تو از می کده بیرون شده بر یار دگر

چون ز هجر تو شوم بار دگر بر سر دار

                           نپزیرم به جز از نقش تو رخسار دگر

بر شب هجر تو بس ناله زنم بار دگر

                     که بر این شب نبوَدجز من وشمع یار دگر

زلف معشوق ندیدم که به یک پیچش آن

                              (نرخ یوسف شکند)باز به بازار دگر