از کتاب یادم کن امشب

ساقی از دست دلت ابر بهارم همه شب

                          چو بر این فر هما خواب وخمارم همه شب

همه بر آه و فغان بر در می خانه و مست

                             به گدایی در این خانه شکارم همه شب

مرغ دل را طلب دانه ودام است چنان

                            که بر این دام چنین غرق قمارم همه شب

رنج ها می برم از خال لب گلگونت

                            بر شکر قند لبت مست وخمارم همه شب

تا چه بر دیده گلگون همه آویزد اشک

                          من که بر چشم روان بر شب تارم همه شب

غرقه اشکم وبر خون جگر دمسازم

                             چون ز هجر تو چنان بر سر دارم همه شب

بلبل دل همه بر شاخه گلزار تو مست

                           شکر یارب که بر این شاخه بهارم همه شب