از کتاب یادم کن امشب

چو ز بت خانه برون بر در می خانه شوم

                          همه آنجا چو رسم بر صف پیمانه شوم

چند بر دیده کنم ناله و شیون همه وقت

                    من که بر جرعه می مست وچو رندانه شوم

گوش دل نیست بر این ناله من سنگ صبور

                          نذر کردم پس از این بر همه بیگانه شوم

من که بیمار غم عشقم وبر کعبه به خواب

                             بگذارم که بر این حال به جانانه شوم

دل بیمار مرا نرگس مست تو طبیب

                      تا بر این تب همه بر گوشه می خانه شوم

شب وبر لعله فامت همه آویزم مست

                            مگر از شربت لعلت همه افسانه شوم

سجده شکر که بر دار فلک از پی کام

                                بر در صومعه هم بر لب پیمانه شوم