از کتاب یادم کن امشب

زخمی زدی بر جان چو مرا زخمه کاری

                        کز دامن دل خون جگرهاست چو جاری

دیدم همه بر خواب چنان سرو دلارای

                  چشمم همه شدچشمه از این نقش نگاری

پیرم همه کرده است مرا نقش نگارت

                             نازم چو بر این پیری و زاری و نزاری

بر خال و خط لعل تو آموخته ام عشق

                     زین عشق مرا غم چو از این دیده فراری

سازش نکند باز فلک بر غم عشقم

                           بر چرخه کج دار فلک نیست مداری

تا دل چو بر این گردش گردون شودش رام

                    حق است بر این دیده در آیی چو به یاری

بر آه و چو بر قافله اشک دوانم

                            باشد که مرا بی کس تنها نگذاری